Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anholt ørkenstrande

Landskabsoplevelser på Anholt ørkenstrande

Anholt er altovervejende karakteriseret ved øens særegne natur og landskab, der for Danmark er enestående. Øen består dels af en markant morænebakke på den vestlige del af øen og dels af en udstrakt, sanddækket flade af hævet havbund, hvoraf størstedelen bærer navnet Ørkenen. 

 • Strandklitter
 • Vinterhimmel Over Nordstrand
 • Vinteroerken

Ørkenen er en stor og udbredt strandvoldsslette, der mange steder er overlejret af klitter, især i den centrale og nordvestlige del af Ørkenen. Mod nordøst ligger oddedannelsen Totten, der sammen med det marine forland Flakket (nordvest) er under stadig forandring af vind og hav. Selvom Ørkenen opleves som flad, findes der dog op til 25 m høje bakker, dannet af havets afsætning og sandflugt gennem tiderne.

Moræneknolden er, hvad nordøstisen lod tilbage efter at den havde bevæget sig hen over landskabet og fjernet et større og mere udbredt morænelandskab. Midt i området skærer en tidligere fjordarm sig ind i morænen.

Højeste punkt er Sønderbjerg på 48 m. Nordbjerg i den nordvestlige ende af morænen er på 39 m, mens Nordstrand Klit, der udgør det andet nordlige "hjørne" af bakkeområdet, er på 32 m. Bakkeområdet har på alle sider høje stejle skråninger.

De mange lange og øde strande og de store lavhedeområder i Ørkenen er dominerende karaktergivende landskabselementer sammen med morænebakkerne, de stejle skrænter og de spektakulære udsigter. Samspillet og modsætningsforholdet mellem de store flader og de markante morænebakker giver en særlig og intens oplevelse af det storslåede og barske landskab på Anholt.

Stranden består hele vejen rundt om øen af bred sandstrand. Havet er synligt fra store dele af øen, særligt fra morænebakkerne og fra de helt kystnære arealer. Den visuelle sammenhæng på langs af kystlinjen er god.

Farvandsområdet er åbne, ydre danske farvande med en åben retlinet kyst. Karakteriseringen af farvandsområdet som ydre danske farvande – en betegnelse der ellers er forbeholdt Vestkysten – skyldes, at farvandsområdet omkring Anholt har de samme karakteristika som Vesterhavet og Vestkysten: Betydelige havdybder og et stort, frit stræk, der falder sammen med den dominerende vindretning. Kysten har kraftig bølgepåvirkning, og der er brede sandstrande hele øen rundt. Havet er synligt fra store dele af øen, særligt fra bakkerne mod vest samt fra kystområderne.

Naturoplevelser ved Anholt ørkenstrande

Vegetationen i Ørkenen er yderst sparsom, men botanisk set meget interessant. I kontrast til vegetationen i Ørkenen udgøres vegetationen på Flakket overvejede af mose, der imidlertid også er af stor botanisk interesse. 68 % af øen udpeget som sjælden, truet og bevaringsværdig natur af international interesse (Natura 2000) heraf det meste af kysten.

 • Boelgerne Bryder Kalken
 • Den Smukke Krageklo Paa Stenstranden
 • Glatved Baek Er Opgang For Havoerred Og Kommunegraense Til Syddjurs
 • Kalkoverdrev Og Raastoffer

Der er 750 forskellige plantearter på øen, heraf 250 forskellige lav-arter, som kun findes i stort antal her på Anholt. Langs kysten kan man se sæler, strandtudse, mange fuglearter og sjældne insekter.

De brede strande, det rene vand, den vilde vind, det klare lys, roen. Man kan gå i timevis i naturen uden at møde andre mennesker. 


Kulturhistorie

Ørkenen har fået sit udseende som følge af den ødelæggelse, der fandt sted i 1600-tallet, hvor skovfyrren, der indtil da havde dækket det meste af Anholt, blev fældet. Fældningen blev udført for at skaffe træ til opvarmning, tømmer og saltkogning og til vippefyret på nordspidsen af øen.

 • 6 Mill Aars Aflejringer
 • Fiskerhuse Ved Hjembaek
 • Groenalger I Braendingszonen
 • Korn Til Kanten

Det meste af moræneplateauet og sommerhusområderne langs moræneskrænterne er i dag tilplantet/groet til med fyrretræer. Sommerhusområderne langs moræneskrænterne mod Ørkenen er også tilplantet med fyr. Meget få landbrugsejendomme drives i engområdet vest for Anholt by i den gamle fjordarm.

Anholt by er øens eneste landsby. Foruden byen er der lidt bydannelse omkring havnen. Anholt by ligger på østsiden af den moræneknold, der udgør den vestlige del af Anholt, samt på kanten af Ørkenen. I byen findes blandt andet kirke, brandstation, købmand, skole og læge, og i sommerperioden drives endvidere en række mindre spise- og overnatningssteder. Byen har en ganske særlig atmosfære og kan til en vis grad siges at udgøre en kulturhistorisk helhed.

Anholt havn blev bygget 1899-1903 og var den første egentlige havn på øen. I tiden efter opstod der en mindre bebyggelse omkring havnen.

I mellemkrigstiden og især i efterkrigstiden har der været en vis vækst af sommerhuse på Anholt. De fleste ligger nord og syd for Anholt by i et bælte langs moræneskrænterne, mens resten ligger i plantageområdet på morænen.

Anholt Fyr med den karakteristiske trapezformede fyrgård er fredet. Fyret er et markant orienteringspunkt på Anholt og kan ses fra store dele af øen. Derudover findes der mange spændende mindemærker på Anholt, blandt andet Jutlandiamonumentet, Frihedsstøtten og Englændermonumentet.

Tilgængelighed og aktiviteter

 • Forblaest Strand Ved Campingpladsen
 • Vinterstrand
 • Vinteroerken

Om sommeren syder det med aktivitet på Anholt, og indbyggertallet stiger fra 160 til 6000.  Kitere, surfere, badegæster, fuglekiggere, botanikere, lystfiskere og vandrere valfarter til øen med Anholtfærgen og i havnen er der plads til 300 lystbåde. Selv om besøgstrykket er enormt, er det altid muligt at finde en uforstyrret plet, lige så snart man bevæger sig væk fra hovedfærdselsårer, sove- og madsteder.

En tur til Anholt i vinterhalvåret viser en helt anden side af øen, der fremstår forblæst, øde og med rå natur. Moræneknolden står helt skarpt, når revling og lyng bliver grøn-brune, og løvet er faldet af træerne, og Anholt er pludselig en helt anden landskabsoplevelse, som foretrækkes af mange vintergæster.  

Anholt har sin egen hjemmeside, hvor man løbende kan få overblik over aktiviteter og events. Kig forbi på

www.anholtturist.dk