Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bønnerup Sandstrand og Havn

Landskabsoplevelser ved Bønnerup Strand

Bønnerup Strand har store, åbne vidder, foranderlige kystlandskaber og et betagende lys. Det lavtliggende landskab omkring Bønnerup ligger på hævet havbund fra stenalderen. Det kaldes også ’marint forland’. 

 • Bred Sandstrand Langt Ud I Vandet
 • Istiden Efterlod Store Sten
 • Smal Stenstrand Langt Mod Oest
 • Store Sten I Det Lave Vand

Treå, der har sit udløb i havet vest for Bønnerup, løber gennem hele det marine forland og opsamler vand fra mange tætliggende afvandingsgrøfter i området.

Farvandsområdet er åbne indre danske farvande, med en retlinjet åben kyst. Der er lavvandet, og flere steder er der helt tørlagt ved lavvande. I den østligste del er stranden stenstrand med en smal strandbred, men overgår til sandstrand mod vest.

De naturlige processer der følger af vind- og bølgepåvirkning er i høj grad påvirket af tilstedeværelsen af Bønnerup Havn, der med sin udstrækning ud i havet suspenderer de typiske processer langs kysten og har givet plads for et område med rørskov, strandenge og blotlagte sandtanger. Stranden vest for havnen er præget af store sten, der ligger som strøet ud over de lavvandede områder.

De store vindmøller på havnemolen tilfører det flade landskab karakter og kontrast. 

Naturoplevelser ved Bønnerup Strand

Ophobningen af sand har efterladt gode livsbetingelser planter, der kan tåle et salt og fugtigt miljø, for eksempel kveller og tætblomstret hindebæger. Langs kysten ses også store bevoksninger med tagrør og kogleaks.

 • Overdrevs Blomster
 • Sandorm I Spandevis
 • Tagroer Ved Boennerup Vest
 • Treaaens Udloeb

Det lavvandede hav rummer også mange bløddyr, orme og muslinger, som giver føde fugle som for eksempel stor præstekrave og sandløber. I vandet kan man se fløjlsand, sortand, og hundredevis af edderfugle.

På ældre og helt tørre sandrevler er der opstået strand-overdrev. Overdrev findes på steder, som er for skrå, stenede eller sandede til at dyrke og kan være meget rige på planter og insekter. Her finder man blandt andet gul snerre, blåmunke, slåen og enebær.

Planterne leverer føde til mange sommerfuglearter, og de solbeskinnede pletter er gode levesteder for markfirben, hugorm og stålorm.

Kulturhistorie

Bønnerup Strand er opstået omkring kystfiskeri fra åben strand i slutningen af 1800-tallet, hvor området var domineret af fattige og hårdtarbejdende fiskere. 

 • Krogede Gamle Egetraeer Ved Meilgaardskoven
 • Krudthuset
 • Strandeng Oest For Havnen
 • Lavvande Ved Boennerup Oest 2

Mange af indbyggerne er efterkommere fra de par håndfulde mennesker, der flyttede ned til stranden fra landsbyen Bønnerup for at leve af fiskeri. Havet udfor Bønnerup Strand var oprindeligt vanskeligt at besejle for stedets fiskere. I starten blev bådene trukket op på stranden, men store værdier gik tabt i storme og efterhånden opstod tanken om at bygge en havn. 

I 1930’erne blev der anlagt en øhavn 500 meter ude fra kysten. Strækningen mellem havn og kyst sandede til og i 1960’erne blev havnen landfast.

Treå Mølle og Krudthuset var omkring 1880 eneste byggeri i området. Jorden tilhørte Mejlgaard, som i 1867 lod området udstykke. Den karakteristiske række af fiskerhuse ved ’Havet’ blev bygget fra 1890. Strækningen er præget af tætliggende, grundmurede huse langs med vejens sydside med udsigt over havet og en charmerende rå havekultur med sparsomt beplantede haver uden hegn eller stakit og typisk prydet med et anker, store sten eller lignende.

Områdets største bebyggede område er fiskerihavnen og ferieområdet Bønnerup Strand. Mens landsbyen Bønnerup ikke er vokset nævneværdigt og ligger i randmorænens kant i klar afstand til Bønnerup Strand, er sommerhus- og havneområdet vokset eksplosivt gennem de sidste hundrede år. I 1997 kom der nye dækmoler til med de 7 store vindmøller.

Tilgængelighed og aktiviteter

Bønnerup Strand og Havn er lokalsamfund, der både byder på aktiv fiskerihavn, lystbådehavn, caféer, restauranter, butikker, værft, feriecenter, feriehuse samt et væld af aktiviteter året rundt.

 • Aftenfiskeri Langs Stien Til Fjellerup
 • Badegaester Vest For Havnen
 • Bro Til Stranden
 • Rent Badevand

Der er etableret pladser for lysfiskere med tilgængelighed for handicappede, og der er et godt fiskeri fra molen. Fiskerensepladser giver mulighed for at få det værste affald væk, inden fangsten bringes hjem.

Stranden er bred og der er sand langt ud under vandet. Dette gør, at kajakroere har let ved at sætte kajakken i her og for jollefolket er der et godt slæbested ved lystbådehavnen. Kitere og windsurfere besøger også gerne Bønnerup Strand.

Langs kystlinjen, fra Bønnerup Strand til Fjellerup Strand, går et stykke af Nordsøstien. Strækningen er fin til både gående og cyklende. Meilgårdskoven vokser flere steder helt ud til kysten med krogede, gamle og lave egetræer, der er tydeligt præget af salt og vindpåvirkning.