Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Glatved stenstrand og kystskrænt

Landskabsoplevelser ved Glatved Strand

 • Boelgerne Bryder Kalken
 • Den Smukke Krageklo Paa Stenstranden
 • Glatved Baek Er Opgang For Havoerred Og Kommunegraense Til Syddjurs
 • Kalkoverdrev Og Raastoffer

Kysten og stranden ved Glatved er et fascinerende sted, hvor industri møder landskab og natur i en rå og vindblæst kyststrækning. Der er tale om en af de mest øde strande på Djursland, hvor råstofindvindingen har skabt nye landskabsformer og et fantastisk dyre- og planteliv. Kalken findes så tæt på overfladen, og i så store mængder, at der overalt i landskabet er spor efter kalkgravningen. Alle større og mindre lavninger og render er menneskeskabte i terrænet, og området har en ganske særlig karakter.

 • Indskibningsbro
 • Kunstig Skraent Med Sjaeldne Blomster
 • Kystskraent Og Strandeng
 • Natur Moeder Industri

Særkende

Det smeltevandsformede landskab omkring Glatved Strand et er særegent oplevelsesrigt område. Generelt for området er der en ca. 100 m bred og flad strandfælled (hævet havbund med spor af strandvolde) som støder markant op mod den ca. 15 m høje littorinakystskrænt, som er en sandaflejring fra sidste del af istiden.

Der graves fortsat efter sten og grus, og arbejdet vil fortsætte i mange år fremover. Arealerne med de aktive råstofgrave og Reno Djurs' affaldshåndteringsanlæg opleves som stort, forstyrret og dominerende sted, når man færdes i det. Det store urolige område opleves dog som "gemt" og afskærmet fra de øvrige omgivelser, hvilket dels skyldes at terrænet i den nordlige del af området er forholdsvist højt samt at det urolige område mod kysten og mod Glatved Strandvej lukkes inde af kystskrænter.

Ved kysten opleves havet og det flade strandoverdrev som et stort åbent rum, afgrænset af kystskrænten. Farvandsområdet er karakteriseret som åbne indre danske farvande med en åben kyst. I områdets nordlige del er havet kun synligt fra stranden. Dette skyldes, at kystskrænternes terrænformationer blokerer for udsynet. Strandbredden er smal til bred stenstrand.

 • Kommabredpande
 • Korbaer Paa Strandoverdrevet
 • Laege Oejentroest
 • Roedrygget Tornskade

Naturoplevelser ved Glatved Strand

Råstofindvindingen, og især kalkindvindingen, har resulteret i en meget speciel jordbund. Områdets største naturværdier skal findes på overdrevet syd for kalkgraven, hvor dyre- og plantelivet er udpeget som en af Jyllands vigtigste naturlokaliteter. Her findes en lang række sjældne planter, som, på grund af deres direkte eller indirekte krav til kalkholdig jordbund, kan findes i store mængder, blandt andet Bjerg-perikon, Knopnellike, Tyndakset gøgeurt, Vild hør, Voldtimian, Bugtet frøstjerne, Hulkravet kodriver, Blodrød storkenæb, Bakke-soløje, Hjertegræs og Knoldet mjødurt. Tæt ved bølgerne, på overgangen mellem strand og overdrev, gror der også store bestande af strandkål, som er blevet meget populær til salatskålen.

Busk-vegetationen består primært af forblæste enebærbuske, men der ses også enkelte skovabild, mirabel, slåen og vrietorn. Der er flere spændende svampearter, som blandt andet vokser i symbiose med enebær, ligesom der findes mange vokshatte og rødblad.

Det rige blomsterflor og det varme mikroklima gør overdrevet til levested for en mængde sjældne insekter, hvoraf flere forekomster er af national interesse. Overdrevets dyreliv bunder blandt andet i, at den meget grove kalk-jord, der flere steder har karakter af en egentlig stenmark, giver et væld af skjule- og levesteder i jordbunden for markfirben, snog og hugorm.

Det rige dyreliv omfatter også flere sjældne fuglearter, såsom Rødrygget tornskade, Karmindompap, Lille præstekrave og Stor hornugle. 

Ret ofte ses der grupper af marsvin, som passerer forbi.

Kulturhistorie

I 1800-tallet steg efterspørgslen kraftigt efter kalk på grund af udbredelsen af murstensbyggeri. Ved stranden i Glatved fandt man store forekomster af kalk, og der opstod hel industri med brydning og udskibning af materialerne. Kalken består af brudstykker af formentlig bryozokalk, som har været indlejret i en moræne. Der har således ikke været tale om faststående kalk, som det ses i Karlby og Sangstrup klinterne. I 1882 åbnede ’Glatved Kalkbrud’, og der har siden da været omfangsrig råstofudnyttelse i området vest for Glatved Strand. I dag er det dog mest sten og grus, der indvindes i området.

Flere steder kan man også se resterne af de gamle kalkovne. Mange landarbejdere på egnen havde arbejde ved kalklejet der i midten af 1900 tallet havde 50 ansatte.

Der har tidligere været meget garnfiskeri fra Glatved Strand, men mange af fiskerne blev arbejdere ved kalkbruddet, da det kom. I den nordlige del af strækningen, umiddelbart syd for udløbet af Glatved Bæk, er der stadig en aktiv erhvervsfisker, samt flere fritidsfiskere.

 • Lystfiskerbaade Og Kystskraent
 • Naturlig Kystskraent
 • Dykkere Ved Udskibningsstedet 1
 • Kystskraenten Og Strandoverdrevet Mod Nord 1

Tilgængelighed og aktiviteter

Glatved Strand er ikke noget for badegæster, der kun vil bade og dase i solen, for strømmen er stærk og vandet bliver hurtigt meget dybt. Området er til gengæld et yndet udflugtssted for botanikere, dykkere og lystfiskere, og havbunden mellem de to udskibningsbroer er ideel til snorkling. Der er også mange, der forsøger sig med paragliding fra kystskrænterne. Der fiskes ørred, multe, havørred og hornfisk fra kysten og i nedgarnene fanges der mange arter af fladfisk; tunge, rødtunge, slethvarre, pighvarre, rødspætte, skrubbe og ising.

Man kan parkere sin bil for enden af Glatved Strandvej, hvor adgang til stranden og de oplevelsesrige overdrevsarealer sker til fods eller på cykel. Gravearbejdet ved Glatved Kalkværk dominerer området, og på arbejdsdage skal man respektere, at der er gang i de store maskiner i området.