Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Karlby og Sangstrup Klint

Landskabet ved klintekysten

Morænelandskabet ved Karlby og Sangstrup Klint er formet under sidste istid; Weicheltiden, og er præget af isens slid (erosion) på jord og undergrund. Den kalkblandede jord er den bedste landbrugsjord i Norddjurs, og derfor er så godt som al jord opdyrket helt ud til selve kystlinjen, som består af stejle kalkklinter med højder op til 11 meter. Ved deres fod findes op til flere brændingshuler.

Farvandsområdet er ’åbent indre dansk farvand’, og kystlinjen er ’åben klintekyst’ med stenstrand. Havet ud for Karlby og Sangstrup Klint når hurtigt dybder på 7-9 meter, og bølgepåvirkningen er kraftig. Strandens store volde af sten er derfor slidt helt runde, og hver stenvold består af sten af omtrent samme størrelse.

 • Braendingshule
 • Kalkklinter Og Kalkbund
 • Stenstrand
 • Aabent Indre Dansk Farvand 2

Klintekystens særkende

Havet er først synligt, når man er ganske tæt på klinterne, bortset fra enkelte udsigtspunkter inde fra det nærmest liggende landbrugslandskab. På længere afstand, fra vejene over de åbne landbrugsarealer, er der flere steder fin udsigt over havet, hvor Anholt vindmøllepark ses helt tydeligt i klart vejr. Der er store, visuelle sammenhænge fra klint til klint på kysten, men klinternes mange fremspring og bugter gør, at den visuelle sammenhæng langs strandbredden af og til brydes. Oplevelsen af klinterne er smuk og unik, især i solskinsvejr, hvor kalken lyser stærkt hvidt i kontrast til havets gråblå farve.

Kalk og fossiler

Kalkklinterne, som kun findes få andre steder i Danmark, er i alt 5 kilometer lange og består af bryozokalk (limsten) fra tertiærtiden for 60 millioner år siden. Kalken blev skabt af ’bryozoer’; små kolonidannede mosdyr, som levede i kalkskaller i havet. Hele massen af kalk består af bryzoernes kalkskaller, og hvis man bruger lup, kan man få øje på skallerne. I tertiærtiden befandt de store bestande af bryozoer sig ofte på lavt vand, hvor kalkskallerne fra de døde dyr gennem 5 millioner år opbyggede det flere meter tykke kalklag. Det er i disse kalklag, at man også finder lag af flint ved klinterne. Der er rigtig mange fossiler i kalken ved Karlby og Sangstrup Klint, hvor man kan finde forstenede søpindsvin, sømus, rankefødder fra små krebsdyr, søstjerner og søliljer, som er stilke fra søanemoner.

 • Fremspring Og Bugter
 • Smukke Udsigter
 • Unikke Kalkklinter
 • Visuelle Sammenhaenge Langs Kysten

Naturoplevelser ved klintekysten

På kalkklinterne vokser der i nogle meters højde store bestande af grønalger, som trives på grund af skumsprøjtene på kalken. Ved foden af klinterne er der Følfod og Strandkål i den jord, som er skredet ned fra muldlagene på toppen af klinten, men ellers er stranden øde stenstrand.

Langt de fleste steder dyrkes markerne helt ud til klintens kant. Den udyrkede zone alleryderst, som enten mangler helt eller kun er få meter bred, er bevokset med græs.
I klinternes kalkvægge lever og yngler tejsten, som er en sort og hvid alkefugl med karakteristiske røde fødder. Tejsten, der kun findes ganske få steder i Danmark, bygger rede ved at hakke fine, runde huller ind i kalken. Redehullerne er på størrelse med kaninhuller og er markant større end huller fra både digesvaler og strandskader, der også yngler i klinterne.

Der ses ofte gydende hornfisk helt inde ved klintfoden på ½ m vand, og der er også en god bestand af havørred ved klinterne. Kalkformationerne fortsætter i havet, hvor undervandsskrænterne, foruden at være et oplevelsesrigt landskab under vand, også er frugtbart levested for adskillige fisk og tangarter.

 • Foelfod Ved Klintefod
 • Hornfisk
 • Strandkaal

Kulturhistorie

Flere kirker på Djursland blev i 1100-tallet bygget af kalksten fra klinterne ved Karlby og Sangstrup. Kalkstenene blev brudt, læsset og fragtet ned langs Djurslands østkyst, blandt andet ind i Kolindsund, der i middelalderen var et sejlbart sund ind i det centrale Djursland. I alt 9 kirker på Djursland er bygget af kalksten fra klinterne ved Sangstrup og Karlby. I klinterne kan man være heldig at finde kanonkuglehuller, der ses som runde rustskaller. De siges at stamme fra Englandskrigene. Landingsstedet ved Hjembæk er fra gammel tid Voldby- og Sangstrupbøndernes adgang til havet. Der er bevaret tre små murede fiskehuse helt ude ved kysten. Hjembæk er stadig hjemsted for en del fritidsfiskere.

 • 6 Mill Aars Aflejringer
 • Fiskerhuse Ved Hjembaek
 • Groenalger I Braendingszonen
 • Korn Til Kanten

Tilgængelighed og aktiviteter

I Sangstrup Klints nære bagland er der mulighed for både at cykle på afmærket cykelrute og gå ad Nordsøstien. Nordsøstien slår et sving uden og rammer ikke selve klinten før Karlby Klint. Ad landevejen kan man fra Sangstrup Klint køre, cykle og gå ned til klinten. Her er der borde og bænke og skraldespande. Pt er der ikke toiletmulighed. Ved klinten er der særdeles gode muligheder for at fiske ørred og dykke. Geologiinteresserede kan gå på fossiljagt.

Overnatningsmulighed i shelter i Sangstrup by ved forsamlingshuset