Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vadehavet ved St. Sjørup og Ingerslev

Landskabet ved St. Sjørup og Ingerslev

Kysten ved St. Sjørup og Ingerslev er fremkommet i forbindelse med landhævningen efter sidste istid og var i jægerstenalderen dækket af havet. I dag er området præget af intensivt landbrug på de flade marker, og der findes et net af afvandingskanaler i området.

Farvandsområdet er kategoriseret som åbent, indre dansk farvand med en retlinjet, åben kyst. Området er en lavvandet bugt med svag bølgepåvirkning.

Der er ingen strandbred. Hvor rørskoven ikke dominerer, er der strandeng. Dog ligger der ca. 400 meter ude fine sandtanger med ren sandbund. Kysten er påvirket af tidevandet og fremstår som ’flosset’ med karakteristiske loer, strandsøer og saltpander i strandengen.

I hele området strækker sig en randmoræne med stejle kystskrænter som afgrænsning til det flade, marine forland.

 • Afvandingskanal
 • Estruplund
 • Hoejvande Mellem Sandtange Og Fastland
 • Lavvande

Særkende

Det lave, marine forland med åudløb, langstrakte, opdyrkede marklodder, udbredte strandengsarealer og mange markante læhegn, danner tilsammen et særpræget og meget bevaringsværdigt område. Kysten er uberørt i hele områdets udstrækning, og der er flere steder sigtelinjer på op til 25 kilometer. Fra digerne er udsigten specielt god.

Det jævnt bakkede herregårdslandskab omkring Estruplund er med de store markenheder og markante skovpartier, intakte diger, skovklædte dalstrøg, herregårdsbygninger og parkelementer i skarp kontrast til det flade, marine forland. Fra herregårdslandskabet er der storslåede udsigter til Kattegat.

Karaktergivende for området er det flade marine forland (fjordengene og søledet) i samspil med de markante kystskrænter, der skyder sig op gennem landskabet. 

Arealerne på det marine forland henligger for størstedelens vedkommende som intensivt dyrkede, langstrakte marker og afgræsset strandeng. Landskabet er meget åbent og i stor skala. Den opdyrkede del af det marine forland er karakteriseret ved geometriske marker, skabt ved plantning af mange læhegn vinkelret på kysten, der slører den visuelle sammenhæng langs kysten. Området rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder knyttet til kontrasten mellem morænelandskabet og det flade forland.

Umiddelbart syd for Estruplund ejer Norddjurs Kommune et stykke jord, Paradiset, det er et smukt landskab med bløde, lyngklædte bakker og vilde blomster. En sti går gennem området og stopper brat på strandengen. Herfra kan man komme over på en af de største sandtanger. På en sommerdag opleves sandstranden på tangen med de flade bølgekrusninger og den sjældne ro som en dejlig, menneskefri strand ved den franske riviera.

 • Fransk Riviera
 • Hjertemuslinger Paa Sandtange
 • Strandeng
 • Vadehav

Naturoplevelser ved St. Sjørup Strand

Områdets største naturværdier findes på strandengene langs kysten. Arealerne bliver tørlagt ved lavvande, og saltets påvirkning af jorden har resulteret i et specielt levested for sjældne plante- og fuglearter.

Der er tydelige tidevandsrender og småsøer af havvand, kaldet loer- og saltpander. Havvandet er delvist fordampet, og småsøerne er derfor ekstra salte.

Man kan plukke Strandmalurt til snaps. Tætblomstret Hindebæger og Engelskgræs kan bindes til kranse og tørres. Der er store klynger af Sand-kryb, Strand-asters, Strand-kogleaks, Vadegræs, den spiselige Salturt og Strand-vejbred.

I strandkanten kan man finde Krølhårstang, der ligner store klumper af grønt fehår. Store bestande af hjertemusling gør det let at samle frokosten, og det er også let at finde blåmuslinger, sandmuslinger og knivmuslinger.

Mange fuglearter holder til i området, som er udpeget til internationalt fuglebeskyttelsesområde. Fjord- hav- og vadefugle som terner, ryler, regnspover, strandskader og andre, som finder deres føde i det vadehavslignende miljø. Der findes havørn og fiskeørn, havdykænder såsom sortand, fløjlsand, bjergand og edderfugl samt forskellige gåsearter: Grågås, knortegås og den sjældne lysbugede knortegås.

 • Strandasters Og Strandmalurt
 • Tidevandsrende Lo
 • Tidevandssoe Saltpande
 • Udtoerret Saltpande

Kulturhistorie

Beliggenheden af Estruplund Gods, på overgangen mellem de lave marine forlandsområder og de bakkede landskaber, understreger samspillet mellem natur og kultur i området.

Estruplund Skov er en gammel skov, som kan dateres helt tilbage til 1789. Den største del er omgivet af jord- og stendiger, som gennemgående er i god stand og hører til de mest komplette i Norddjurs.

På det marine forland er opdyrkning gjort mulig ved inddigning, og markerne er omkranset af levende hegn. Pudsigt er det, at markernes struktur - til forskel for markstrukturen i det tilgrænsende Udby Kystlandskab - er orienteret parallelt på kysten. En grund til dette kunne være, at området er inddiget til forskel for de nordligere marker, der afvandes ved grøfter med fald mod kysten.

Herregården Estruplund har været ejet af en række af de store adelsslægter Friis, Rosenkrantz, Brock og Lykke. Hovedbygningen er opført i 1800-tallet i ét stokværk, siden forhøjet og om- og tilbygget.

Estruplund Kirke var oprindeligt en kirke i landsbyen Estruplund, som nedbrændte i 1600-tallet. Herregårdslandskabet er - med dets store markenheder, gammel løvskov, inddigede arealer, digestruktur samt historiske bygninger og parkarealer - en kulturhistorisk helhed.

Særligt karaktergivende for den opdyrkede del af det marineforland er de parallelle læhegn på Søleddet, der sammen med de lange og lige grøfter og afvandingskanaler giver området dets særegne ”geometriske” karakter. På Søleddet ligger markerne side om side, som lange smalle marker, der med undtagelse af de nordligste dele er opdyrket.

Skovene på skrænterne langs Udby Bjerge og Ingerslev Bjerge er gamle skove. I dag fremstår de som urørte naturskove, men der er tidligere blevet høstet grene ved stævning.

Tilgængelighed og aktiviteter

Man skal gå ½ km for at komme helt ud til havet for at fiske med stang. Der kan sættes nedgarn i vadehavet ved lavvande. Ved højvande er vandstanden en lille halv meter højere, så der kommer ørreder, multer og fladfisk ind over det lave vand.

Badning sker fra de lange barriereøer, som man skal gennem ½ km vadehav for at komme ud til. Det er en oplevelse i sig selv, at gå igennem den bløde, klistrede havbund. Man kan køre til kysten langs hele sommerhusområdet ved St. Sjørup.

De lokale har selv placeret borde og bænke hist og her. For sommerhusfolket foregår turen til barriereøerne med traktorer, små vogne, trillebører og andet.

Husk at få hele oppakningen med tilbage til fastlandet, og og tjek tidevandet, for ellers kan det godt være, man bliver lidt mere våd, end da man gik derover. Tæt ved P-pladsen i Paradiset er der shelters, toilet og bålplads.

 • Baenk I Strandengen
 • Traktorspor I Slikbunden