Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kystkortlægning

I 2013 og 2014 har Norddjurs Kommune gennemført en kortlægning af samtlige strækninger på den 117 km lange kystlinje.

Her er flora og fauna på land og på lavt vand blevet registreret, ligesom vi har beskrevet behovet for naturpleje, forekomsten af invasive arter, landskabet, kulturhistoriske spor, geologien, igangværende og nye mulige fritidsaktiviteter, adgangsforhold, stier, udsigtspunkter osv.

Projektet er mundet ud i, at nu kan der formidles viden om kystens natur og geologi via skiltning på de områder, som hyppigst besøges af kommunens borgere og turister I løbet af efteråret 2015 er der blevet sat skilte op på de 8 lokaliteter, du kan se på det nedenstående kort.

Disse skilte forbindes via QR-koder til den hjemmeside, du nu besøger.

Klik på tallene for at læse mere om kystområdet

Ved at vise nogle detaljerne i kystområderne, håber Norddjurs Kommune at medvirke til, at kystens brugere få kan en mere spændende naturoplevelse.

Meget af kysten kan nås via Nordsø-stien, som giver gode tur-muligheder til fods og på cykel.

Der gemmer sig mange gode historier derude! Nogle af historierne kan du se på denne hjemmeside.

• Kortlægningen har vist, at vi i Norddjurs Kommune har alle Danmarks kystformer bort set fra klippekyst. Således har vi beskyttede fjordkyster med strandenge, vadehavslignende områder, fine sandstrande, kalkklinter, forblæste strande med rullesten, sandklitter med mere.

• Vinden, strømmen og bølgepåvirkningerne er i særlig grad med til at forme kysternes udseende sammen med det geologiske udgangsmateriale og saltholdigheden i havvandet.

• Hvis der er ringe strøm- og vindpåvirkning, kan der afsættes fine partikler. Derfor opstår strandenge kun ved beskyttede kyster. Modsat er rullestenskysterne ved Djurslands østkyst resultatet af kraftig blæst og strøm.


Kystkortlægningen er støttet af NaturErhvervsstyrelsen

Kystkortlægningen er gennemført med støtte fra NaturErhvervstyrelsen via ordningen ”Tilskud til natur- og miljøprojekter”, der er en del af EU's landdistriktsprogram. NaturErhverv har betalt 50 % af udgifterne, mens Norddjurs Kommune har betalt den resterende del.

Kystkortlægningen er blevet gennemført i 2013 og 2014.

Logo Stoette Foedevaremini Eu